Корица - Зборник на трудови 7ми стручен симпозиум

Зборник на трудови од седмиот стручен симпозиум на БАС: Менаџментот и современите практики со предметен фокус: Успешни практики во време на пандемија и идни менаџерски предизвици